Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti:

Comes Antonio ICO: 88551008, DIČ: CZ683018278 (dále jen prodávající)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1724-1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen podmínky) smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen smlouva).
  2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buďto na základě objednávky na www.italska-vinoteka.com po zaregistrování se na e-schop, nebo podpisem listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem) kupujícího prodávajícímu.
  3. Tyto podmínky jsou pro kupujícího závazné od okamžiku uzavření kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
  4. Aplikace jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních a dodacích podmínek, na které se může kupující jakkoliv odkazovat, například ve své objednávce, je tímto výslovně vyloučena.
  5. Prodávající je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku.
  6. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (právnická či fyzická osoba). Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobe, se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku. Práva a povinnosti z těchto podmínek náleží kupujícímu (jak spotřebiteli, tak i podnikateli), pokud není v těchto podmínkách uvedeno, případně z právní úpravy nevyplývá, že určitá práva náleží kupujícímu – spotřebiteli (viz např. článek 5. těchto podmínek).

 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
  1. Předmětem plnění je dodávka vín přes objednávku (e-schop) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh pouze osobám starších 18 let.

 3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB
  1. Cena uvedená u každého zboží zahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná, představuje platnou kupní cenu zboží pro sepsání objednávky v e-schopu ( kupní smlouvy) v daný den.
  2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží.
  3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, mohou být účtovány ve faktuře zvlášť.

 4. DODACÍ LHŮTA
  1. Není-li zboží skladem u prodávajícího, potvrdí prodávající kupujícímu termín dodání.
  2. V detailu zboží se rozumí "skladem" běžná doba dodání 10 - 20 pracovních dnů.
  3. Pokud je zboží k dispozici, zabalení a odbavení na firmu zajišťující dopravu je v následujících 24 hodinách

 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i eventuálních přirážek a DPH.
  2. Zboží lze hradit následujícím způsobem:

   - v hotovosti přímo u dopravce v místě určeném kupujícím v objednávce;

   - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č 6901217001/5500, vedený u společnosti Comes Antonio, Neklanova 104/20, Praha 2, Česká republika (dále jen „účet prodávajícího“);

   - bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay.
   .
  3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Komunikaci o přepravě tzn. informace o datu, místě a době dodání zásilky již zajišťuje a monitoruje s kupujícím sjednaná dopravní firma (Toptrans). Ta po obdržení zásilky informuje klienty mailem o převzetí zásilky a zde si tentýž den mohou kupující elektronicky upravit a změnit termín a místo pro převzetí.
  2. V den dodání zboží se dopravní firma spojí se zákazníkem ještě telefonicky – formou sms.
  3. Kupující je při převzetí zboží od přepravce povinen zkontrolovat zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně ohlásit na místě přepravci!
  4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou o více jak 3 dny po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
  2. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
  3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
  4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení (mail nebo telefonicky) o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuální škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (mail) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky

 8. JINÁ USTANOVENÍ
  1. Minimální hodnota objednaného zboží pro přijetí zakázky je 500,– Kč.
  2. Sjedná-li kupující ve smlouvě reklamní úpravu zboží, je povinen dodat podklady a zřetelně popsat tuto reklamní úpravu. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu reklamní úpravy a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.
  3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na dopravce a dále na kupujícího.
  4. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 1829-1838 občanského zákoníku
  5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději do 2 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 30-ti dnů. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.
  6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace.
  7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího anebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.
  8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím a/nebo skladováním dodaného zboží.
  9. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.
  10. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti dle odst. 6.1 této smlouvy.
  11. U zakázek sjednaných mimo e.schop - v případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne doručení oznámení o připravené zakázce k odběru sjednává se poplatek za skladné ve výši 100 Kč za každý den skladování.
  12. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.
  13. Nezaplacení ceny za dodané zboží po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. V případech neupravených těmito podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího. Spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Kupující může kontaktovat pro mimosoudní řešení sporu Českou Obchodní Inspekci prostřednictvím webových stránek www.coi.cz. Než k tomu kupující přistoupí, prodávající doporučuje nejdříve využít telefonický nebo e-mailový kontakt na prodávajícího, pro vyřešení sporu.

Naše webové stránky používají cookies. Cookies nám pomáhají poskytnout vám lepší zážitek na našich stránkách. Použitím naší webové stránky souhlasíte s použitím cookies, jak je uvedeno v naší Cookie politice.

Více informací zde

akceptovat